GKS säännöt

GYNEKOLOGISEN KIRURGIAN SEURA RY:N SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Gynekologisen Kirurgian Seura (GKS) ry, nimen epävirallinen lyhenne on GKS, ja kotipaikka on Helsinki.

2 §TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja kehit­tää gynekolo­gisen kirurgian ammatillista, tieteel­listä ja opetuk­sel­lista tasoa ja tukea tätä toimintaa sekä aatteelli­sesti että taloudellisesti.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa gyne­kolo­gisen kirurgian kannalta tärkeiden asioiden valis­tus- ja kasvatustyötä järjestämällä koulu­tustilaisuuksia, kouluttamalla jäseniään, suorit­ta­malla tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä edistä­mällä alan har­joittelu-, koulutus- ja tutkimustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoi­tuksia ja testa­mentteja, omistaa toimintaansa varten tar­peellista kiinte­ää omai­suutta ja järjestää asian­omaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hallitus voi anomuk­sesta hyväksyä henkilöt, jotka ovat kiinnostu­nei­ta gynekologisesta kirurgiasta.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistykseen myös kan­natus­jäseniä, joilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyk­sen kokouk­sissa.

Kunniajäseniksi voi yhdistyksen vuosikokous kutsua halli­tuksen esityksestä henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiok­kaasti toimineet yhdistyksen hyväksi. Kun­niajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun sekä kannatusjäsen­mak­sun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

Kaikilla jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoitta­malla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohta­jal­le taikka ilmoitta­malla eroamisesta yhdistyksen kokouk­sessa.

Eroavan jäsenen on suoritettava kaikki taloudelliset vel­voitteet, jotka hänelle kuuluvat sinä kalenterivuonna, jona eroaminen tapahtuu.

Jos yhdistyksen jäsen ei suorita jäsenmaksuaan tai toimii yhdis­tystä vahingoittavalla tavalla, on yhdistyk­sen halli­tuksella oikeus erottaa hänet. Ennen päätöksen­ tekemistä on asianomaiselle jäse­nelle varattava tilaisuus selityksen anta­miseen asiassa paitsi silloin, kun erotta­misen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosi­ko­koukses­sa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) tai enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapu­heenjohtajan sekä nimittää rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvitta­vat toimihenkilöt. Se voi myös asettaa avukseen toimikun­tia määräajaksi tai erityistä tehtävää varten jonkun myös hallituk­sen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja sen estyneenä olles­sa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet halli­tuksen jäsentä sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähin­tään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjoh­taja mukaan­ luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinker­taisella ään­tenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan rat­kaisee puheen­johtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai vara­pu­heenjohta­ja kumpikin erikseen.

6 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on yksi vuosi, 1.5.-30.4., ensimmäinen kestää toukokuuhun 2002.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosi­kerto­mus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viik­koa ennen vuosiko­kousta.

Yhdistykselle valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilin­tarkasta­ja, joiden toimikausi on kalenterivuosi.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäse­nelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdes­sä.

Hallitus kutsutaan koolle henkilökohtaisella tiedonannolla.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määrää­mänä päivänä touko-marraskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähin­tään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeu­tetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun kokousta on asianmukaisesti pyydetty.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenel­lä ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetul­la yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannat­tanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Yhdis­tyksen kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin kuin yhdistyk­sen jäsenille.

9 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytä­kirjantar­kastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaski­jaa;

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai­suus;

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto;

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;

9. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja;

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoi­tettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskut­suun.

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu sekä ne hallituksen esittämät asiat, jotka päätetään ottaa käsiteltäväksi ja joita ei tarvitse maini­ta kokouskutsussa.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKA­MINEN

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purka­misesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdis­tyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyk­sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.